Το
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προχωρά στην πρόσληψη τεσσάρων (4) επιπλέον
υπαλλήλων για τις ανάγκες φύλαξης
,

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, 4430/2016 και 4461/2017.

  Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων αρχίζει από 16-3-2018 και λήγει στις 26-3-2018. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν και ενημερώνονται για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
http://www.hospkorinthos.gr.
                                                     
Για τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου
Η Διοικήτρια
Καλομοίρη Δημ.