Τρισδιάστατη χαρτογράφηση με UAV διενήργησε το τεχνικό επιτελείο της ElxisGroup σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην περιοχή της κατολίσθησης που σημειώθηκε σε πρανές της διώρυγας της Κορίνθου.
Μάλιστα, οι εναέριες αποτυπώσεις ολοκληρώθηκαν σε δύο φάσεις, η πρώτη δύο ημέρες μετά την κύρια κατολίσθηση (26 Φεβρουαρίου) και η δεύτερη για να καλύψει και τη μικρότερη κατολίσθηση που σημειώθηκε λίγες ημέρες αργότερα (9 Μαρτίου).

Από την επεξεργασία των τρισδιάστατων μοντέλων που δημιουργήθηκαν, οι όγκοι που αποκολλήθηκαν κατά την κύρια κατολίσθηση εκτιμήθηκαν σε 6000 κυβ. μέτρα ενώ κατά τη δεύτερη σε 700 κυβ. μέτρα. Στη συνέχεια παραθέτουμε εικόνες των τρισδιάστατων μοντέλων του πρανούς με επισήμανση των ορίων των αποκολλήσεων καθώς και μία εναέρια λήψη από παρόμοια οπτική γωνία θέασης.

http://www.elxisgroup.com