Το Προεδρικό διάταγμα 31/18 που δημοσιεύθηκε στις 4 Απριλίου 2018, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακυρώνει τις αποφάσεις των Λιμεναρχείων που χαρακτηρίζουν τις πολυσύχναστες ακτές…

Κατά συνέπεια πρέπει να ληφθούν νέες αποφάσεις και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος, αυτό θα γίνει μετά τις 4 Μαΐου

Το γεγονός αυτό φέρνει πίσω τη διαδικασία τοποθέτησης προστατευτικών διχτυών για την προστασία των λουομένων από τις μέδουσες..
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Ρουμελιώτης είχε πει, πως γίνεται πραγματικά αγώνας δρόμου για να προλάβουν να τοποθετήσουν τα δίχτυα  έως το τέλος Ιουνίου, έστω και κομμάτι-κομμάτι

Δείτε στις 17 Απριλίου
Αγώνας δρόμου να τοποθετηθούν τα δίχτυα εγκαίρως 


Άρθρο 7 του ΠΔ..


Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσώστων
και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού 1. Οι Δήμοι, καθώς και οι φορείς διαχείρισης χώρων,
των οποίων η διαχείριση δεν ανήκει στο Υπουργείο Οι- κονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λπ.), όταν παραχωρούν ή εκμισθώνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χώρο αιγιαλού – παραλίας που θεωρείται λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται όπως:

α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.30 – 17.30, προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσώστων. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή- επόπτη
ναυαγοσώστων.
β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης του λάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
2) Αδιάβροχο φακό.
3) Κυάλια.
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε».
(Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι».
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD.
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγρά-φεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.
12) Γυαλιά ηλίου.
13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩ-ΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID,μπλε απόχρωσης.
14) Ισοθερμικές κουβέρτες.
15) Καταδυτικό μαχαίρι.
16) Μάσκα βυθού.
17) Βατραχοπέδιλα.
18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, δια-τάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
22) Κοινή σφυρίχτρα.
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).
26) Φορητή συσκευή VHF.
δ) Οι Δήμοι, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλουν επιπλέον [κατά τους μήνες της περίπτωσης α)] να διαθέτουν για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις (κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1), ανεξαρτήτως
των φορέων διαχείρισης τους, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους του-λάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία
του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS –
PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά
για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο.

ε) Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοη-
θειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).

2. Σε περίπτωση που οι παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων σε λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διενεργούνται από τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), υπεύθυνοι για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, είναι αποκλειστικά οι Δήμοι.
3. Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β),

(γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή