ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ …

ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

(Π.Δ. 62/98, άρθρο 8 παρ. 1,2 Ν. 1837/1989, άρθρο 4 Ν. 3144/03).

Για την εργασία ανηλίκων ηλικίας από 15 έως 18 ετών απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων από το ΣΕΠΕ. Η απασχόληση των ανηλίκων δεν επιτρέπεται σε εργασίες που μπορεί να βλάψουν την υγεία και την ασφάλεια τους. Οι δραστηριότητες αυτές προβλέπονται στο Π.Δ. 62/98 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων:
α. Απλή αίτηση 
β. Δύο (2) φωτογραφίες παντός τύπου,
γ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης ή οποιουδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας και οικογενειακής κατάστασης του ανηλίκου,
δ. Υπέυθυνη δήλωση του εργοδότη ότι προτίθεται να απασχολήσει τον ανήλικο στην επιχείρηση του με συγκεκριμένη ειδικότητα, εφόσον εκδώσει βιβλιάριο εργασίας και ότι δεν θα τον απασχολήσει σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες καθώς και κατά νυκτερινές ώρες (22:00 – 06:00)
                     «ΘΩΔΗΣ Π. ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ GROUP  Ι.Κ.Ε.»
                            ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                    ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
                               ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
                                       & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ