Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ελ. Βενιζέλου 4 – Λουτράκι) την 4η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο εξής θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Νομικού

Προσώπου, έτους 2017.

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

————————————————————————————————————————–

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ελ. Βενιζέλου 4 – Λουτράκι) την 4η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1.Εγγραφές/Διαγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου,


μετά και την από 26.6.2018 Εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των


αιτήσεων εγγραφής νηπίων.


2.Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας


Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, λόγω περικοπής του σχετικού αιτήματος


έτους 2018.


3.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την


1059/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου.


4.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους


2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου.

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ