Ο μισθωτός που απασχολείται με το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο (1/12) της άδειας για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας…

Για το πρώτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 20 εργάσιμων ημερών επί πενθήμερο και των 24 εργάσιμων ημερών για εξαήμερο αντίστοιχα, δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το πρώτο ημερολογιακό έτος.

Λαμβάνεται αναλογικά υπόψη ο τρόπος υπολογισμού της άδειας επί πλήρους πενθημέρου απασχόλησης, κατά την οποία αντιστοιχούν:

20 ημέρες αδείας για όλο το έτος αν δεν έχει συμπληρωθεί 12μηνο

21 ημέρες για όλο το έτος αν έχει συμπληρωθεί 12μηνο

22 ημέρες για όλο το έτος αν έχει συμπληρωθεί 24μηνο

25 ημέρες για μισθωτούς με 10 έτη στον ίδιο η 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη

26 ημέρες για μισθωτούς με 25 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη

Πως υπολογίζονται οι μηνιαίες αποδοχές των εκ περιτροπής απασχολούμενων

Στην online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ μνπορείτε να υπολογίσετε τις ημέρες αδείας σας

 dikaiologitika.gr