Στο νέο έντυπο που εξέδωσε η ΕΥΔ με τίτλο «Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης» μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία του ΕΠΑνΕΚ
και για την υποστήριξη που προσφέρει στην επιχειρηματικότητα της χώρας, μέσω των Δράσεων ενίσχυσης που υλοποιούνται. Επίσης παρουσιάζονται οι ανοικτές Δράσεις στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά και αυτές που αναμένεται άμεσα να δημοσιευτούν.

Επιπροσθέτως υπάρχει αναφορά στο υπερταμείο συμμετοχών «EquiFund» το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα και οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Tαμείο),