Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 κι εφεξής.

2.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.

3.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 297/2018 Α.Δ.Σ., περί ορισμού δημοτικών συμβούλων – δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

4.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.”

5.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών καταστημάτων (από 20/10/2018 έως 19/11/2018).

6.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

7. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

8.Χορήγηση ή μη στον ΤΡΙΣΤΗ Γεώργιο άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας του επί της οδού Βαρδινογιάννη στη Δ.Κ. Ισθμίας.

9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα Α’ τρίμηνο 1997 – Β’ τρίμηνο 2003 και επαναβεβαίωσή τους.

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, για το Γ’ τετράμηνο 2012 και Α’ τετράμηνο 2011. Βεβαίωση οφειλών Γ’ τετραμήνου 2012 σε επτά τετράμηνα. Απαλλαγή προσαυξήσεων.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, από Α’ τετράμηνο 2007 έως Γ’ τετράμηνο 2008 & από Α’ τετράμηνο 2010 έως Α’ τετράμηνο 2013.

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων ετών 2013 – 2016.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων ετών 2014 – 2016.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 1993 – 1995.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, για τα έτη 2009-2017, και επαναβεβαίωσή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος