Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Αγίων Θεοδώρων την 24η Δεκεμβρίου,…
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  για έκτακτη Συνεδρίαση – λόγω χρονικών προθεσμιών -σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:
   
1. Γνωμοδότηση  περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων  για το έτος 2019.

                                           

                                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                              ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
                                     
                                       
                             ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ- ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ