Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε συνεδρίαση “.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019.

2.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ακινήτου ιδιοκτησίας Παναγιώτη Μανιάτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Πρόεδρος

1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &

Τοπικής Κοινότητας.

2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος