Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3.Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ΄αριθμ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών΄΄.

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Αναστασίου Κακούρου και λοιπών τριάντα δύο (32) υπαλλήλων κατά Δήμου.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί ανάκλησης ή μη έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για εγκατάσταση προσωρινής κατασκευής, κατόπιν καταγγελίας .