Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον Δήμο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ΕΞ2017/11-05-2017 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Πρόεδρος
1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
Τοπικής Κοινότητας.
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος