Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 16η Aπριλίου 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 2:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αριθ. μελ. 8/2019).

2.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ./ΣΤ19/209/248 & ΠΡΟΚ/ΣΤ19/191/246), ενώπιον του Πταισματοδικείου Κορίνθου.

3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ./Α18/356/255), ενώπιον του Πταισματοδικείου Κορίνθου.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ./ΣΤ19/192/247), ενώπιον του Πταισματοδικείου Κορίνθου.

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αρίθ. 64/2019 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αρίθ. 65/2019 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης – κλήσης της εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ΄΄ κατά Δήμου.

8.Λήψη απόφασης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου.

9.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάς .

10.Απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

11.Λήψη απόφασης περί ματαίωσης ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου (αρ. μελ 6/2019).

12.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 6590/2019 Απόφασης Δημάρχου περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Πρόεδρος

Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &

Τοπικής Κοινότητας Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος