“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Ο.Π.Δ. & ΤΠΕΕ έτους 2019 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

2.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, άξονας προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο ” Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων”. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

3.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Πελοπόννησος”, άξονας προτεραιότητας “Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον”, με τίτλο “Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ.”, για την ένταξη της πράξης “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου”. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

4.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Πελοπόννησος”, άξονας προτεραιότητας “Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” με τίτλο “Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ.”, για την ένταξη της πράξης “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου”. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2019 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” (ΜΕΡΙΜΝΑ).

6.Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2019 & κατανομή του.

7.Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2019.

8.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουνίου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

Στάμου Γεώργιος