Π Ρ Ο Σ:
Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε συνεδρίαση “.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 18η Ioυνίου 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2019-2020.

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας (μελ. 11/2019).

4.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

5.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αρίθ. 40/2011 Διαταγής Πληρωμής Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

6.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αρίθ. 20/2019 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου .

7.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αρίθ. Α109/2019 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
Τοπικής Κοινότητας

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος