Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  21η Oκτωβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους(11η).

 

2.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (12η).

 

3.Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. 96/2019 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας  καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους  2019.

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος τρίτου για ανάκληση του υπ΄αρίθ. 21863/2009 εγγράφου της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου μας .

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

 

6.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν υβριστικών αναρτήσεων τρίτων κατά του Δήμου.

 

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών 1999 έως 2009 .

 

9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2007 έως 2009 .

 

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2010 έως 2011 .

 

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2008 έως 2009 .

 

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2010 έως 2011.

 

13.Έγκριση μετακινήσεων  Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Νοέμβριος 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                      Ο  Πρόεδρος

Συμβούλια   Κοινοτήτων                                                                         Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

 

Δήμαρχος