Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 31η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋ/σμού τρέχοντος έτους του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

2.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Αντιπρόεδρος
Συμβούλια Κοινοτήτων

Μουζάκης Αθανάσιος