Εγινε ΦΕΚ η σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

2020-01-18T18:40:51+02:0018 Ιαν 2020 | 18:40|Categories: Ελλάδα, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Σχόλια
View Larger Image

Εγινε ΦΕΚ αρ φύλου 4 τεύχος Α της 15ης Ιανουαρίου 2020 η Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και η ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
Άρθρο 1
Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

  1. Συνιστάται Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού και με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: α) η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου που συνεστήθη με το άρθρο 4 του π.δ. 84/2019 και β) η Ειδική Γραμματεία Υπο- δοχής, η οποία υπάγεται στην ως άνω Γενική Γραμματεία και συνεστήθη δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019.
  2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ- γός Προστασίας του Πολίτη σε θέματα των μεταφερο- μένων υπηρεσιών, φορέων, νομικών προσώπων και αρ- μοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
  3. Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρ- χικών συμβουλίων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρο- νται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπα- γόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
  4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2020 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι πιστώσεις του οποίου μετα- φέρονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσ- σονται σε αυτό.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!