“Εξεδόθη η με αριθμό 24/2020 απόφαση του πρωτοδικείου Κορίνθου, που ακυρώνει τον πλειστηριασμό όσο αφορά το κτίριο του υδροθεραπευτηρίου.

Συνεχίζεται ο πλειστηριασμός στις οριζόντιες ιδιοκτησίες πάνω από την Τράπεζα Πειραιώς Εξεδόθη η με αριθμό 52/2020 απόφαση του Πρωτοδικέιου Κορίνθου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) η οποία διορθώνει τις τιμές πρώτης προσφοράς και συγκεκριμένα ορίζει την τιμή εκτίμησης:

α) του οικοπέδου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (5.100.000,00€),

β) των κτιριακών εγκαταστάσεων στο ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (13.800.000,00 €), δηλαδή 18.900.000 Ευρώ όπως δηλαδή το είχαμε ζητήσει

γ) της οριζόντιας ιδιοκτησίας του Α΄ ορόφου στο ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων( 336.000,00 €),

δ) της οριζόντιας ιδιοκτησίας του Β΄ ορόφου στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (343.000,00 €)

και του δικαιώματος υψούν στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων (52.000 €), που περιγράφονται στην ανωτέρω κατασχετήρια έκθεση, όπως ακριβώς αναφέρονταν στην έκθεση που είχαμε προσκομίσει στο δικαστήριο.” είπε ο κ. Δήμαρχος