Θ Ε Μ Α:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας (διά περιφοράς).

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄),  στις 11  Μαϊου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης)  για συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης :

 

1.Πρόταση περί

1)  Καθορισμού αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν

α)Για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων από ανέργους &

β)Για έγκριση δραστηροποίησης, κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης από υφισταμένους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

2) Προσδιορισμού ισάριθμων  συγκεκριμένων θέσεων καθώς και έκτασης αυτών για

την άσκηση των ως άνω α) & β) υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.

3)  Προσδιορισμού χρονικής διάρκειας για την άσκησή τους.

4) Καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: info@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος.

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email

 

Κοινοποίηση

1.κ. Δήμαρχο

2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

3.Πίνακα Ανακ/σεων Δήμου

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Λουτρακίου – Περαχώρας

 

 

Σακέλλης  Μάριος