Αναβολή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 93/18.5.2020 πρόσκληση μας, που σας έχει κοινοποιηθεί νομίμως, αναβάλλεται, λόγω μη ψήφισης, έως σήμερα, της σχετικής τροπολογίας για το άνοιγμα των κατ/των, και σας γνωστοποιούμε ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25/05/20 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, με το ίδιο θεματολόγιο, κεκλεισμένων των θυρών. Η παρούσα επέχει και θέση πρόσκλησης για τη συνεδρίαση της 25/5/2020.

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ