Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με την από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55/11/3/2020) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή .

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου .

3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου .

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

5.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου. Ορισμός υπολόγου.
6.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Ιούνιος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης.

Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα Συνεδρίαση , για την συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος