Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), στις 02 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1.Γνωμοδότηση επί επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στη Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

2.Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020 και τον ν. 2971/2001.

3.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις της NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. στο Ο.Τ. 389 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: info@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.

Κοινοποίηση
1.κ. Δήμαρχο
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
3.Πίνακα Ανακ/σεων Δήμου
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας

Σακέλλης Μάριος