Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης:

“Οριστική μελέτη εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου”,

προϋπολογισμού δαπάνης #8.471,50# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 14/2020 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 17 της οικείας διακήρυξης.

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μελέτης Κων/νος τηλ. 27443 60170).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.info@loutraki.gr) και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Προθεσμία υποβολής : 09/06/2020 10:00:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

diagonismos20255-perilipsi-diakiryxis

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

diagonismos20255-diakiryxi

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

diagonismos20255-teychos-technikon-dedomenon

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

diagonismos20255-entypo-oikonomikis-prosforas

 

ΤΕΥΔ

 

diagonismos20255-teyd