Ο όμιλος της Motor Oil δέχτηκε πλήγμα 81,47 εκατομμυρίων ευρώ από την αποτίμηση των αποθεμάτων. Εμφάνισε ζημιές 96,7 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και πτώση τζίρου στα 1,64 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

Ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 96,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2020, από καθαρά κέρδη 106,674 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Παράλληλα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο ύψος του 1,64 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020 από 2,203 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Οι ζημιές που κατανέμονται στους μετόχους ανέρχονται σε 96,32 εκατ. ευρώ ή σε 0,87 ευρώ ανά μετοχή.

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 1,648 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση από τα 2,2 δισ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις, μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του Ομίλου κατά 91,47 εκατ. ευρώ για την περίοδο 1/1-31/3/2020 ενώ η επιβάρυνση για τη συγκριτική περίοδο 1/1-31/3/2019 ήταν € 540 χιλιάδες.