Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 06η Ioυλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμματοφόρου 16m3 

2.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων  – λιπαντικών  για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (Αριθ. μελ.26/2020).

3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της “ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.” κατά Δήμου.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν του με αριθμό πρωτ. Δήμου 10179/2020 εγγράφου της ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε. προς τον Δήμο. 

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

6.Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋ/σμού για την κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν της  υπ΄αρίθ. 273/2018 Α.Δ.Σ.

7.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου  και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Ιούλιος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης .

synedriasi-loytraki