Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 17η Ioυλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (χρόνος έναρξης) έως 12:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8128/01-06-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της LOYTRAKI LIFEGUARD ΜΟΝ. ΙΚΕ περί ανάθεσης Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου, για την θερινή περίοδο 2020,
προκειμένου να καλυφθεί η επέκταση του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4676/2020.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: a.skaza@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος