Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW στην Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα ανακοίνωσε η Μότορ Όιλ ΜΟΗ-0,99% (ΕΛΛΑΣ).

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Teforto Holdings Limited η οποία απέκτησε το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΟΠΟΥΝΤΙΑ Οικολογική Αιολική Α.Ε. που αποτελούσε συμμετοχή της Δέλτα Τεχνική Α.Ε. Το αιολικό πάρκο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΟΠΟΥΝΤΙΑ Οικολογική Αιολική Α.Ε..

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ανέλθει στα 60 MW.