Την ανανέωση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕΔΕ) και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) , υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΠΕΔΕ, Ομοτ. Καθηγητής Κλεομένης Μπάρλος και ο Γενικός Δ/ντης του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Ο ΟΒΙ, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987), είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος εθνικός φορέας για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων ανανεώθηκε για τρία έτη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• Τη λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ, στα γραφεία του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ στο κέντρο της Πάτρας (Βότση 2), ως τοπικό σημείο επαφής για πρώτη επικοινωνία και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων (ΜμΕ, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων, Τεχνολογικά Κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, φυσικά πρόσωπα, φορείς κλπ.) σε θέματα τόσο προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όσο και διάχυσης της τεχνολογικής πληροφόρησης.

• Επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

• Ανάπτυξη κοινών δράσεων, συντονισμό δράσεων και αλληλοενημέρωση.

• Από κοινού διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων σχετιζόμενων με την καινοτομία και τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

• Διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας.

Κοινός στόχος η υποστήριξη, ο εκσυγχρονισμός και η ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και η ενθάρρυνση της καινοτομίας.