Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 14 Aυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 (χρόνος έναρξης) έως 10:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ΄΄Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού .

2.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 13213/7-8-2020 τεχνικής έκθεσης προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού .

3.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 13215/7-8-2020 τεχνικής έκθεσης προμήθειας και αντικατάστασης χαλαζιακής άμμου των φίλτρων ανακυκλοφορίας της κολυμβητικής δεξαμενής των 25 μέτρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .

Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

26(14-8-2020)Νέο - Έγγραφο του Microsoft Word (1)