Σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τεσσάρων Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανοίγοντας ουσιαστικά την «πόρτα» στην ηλεκτροκίνηση.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται προγράμματα για την χρηματοδότηση και άλλων δήμων. H Θεσσαλονίκη να έχει εγκρίνει από το τέλος του 2019 την προμήθεια 50 ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, ενώ η ανάδειξη αναδόχου του έργου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται μέχρι του ποσού 160 χιλ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Αρκαδίας, έτους 2020 (Κ.Α.01.071 και Κ.Α.Ε. 9752.0003.

Τι προβλέπει ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ηλ. διαγωνισμού: 95813).

Η κατάθεση προσφορών έχει ξεκινήσει από τις 7 Αυγούστου, ενώ η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 2α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2020. ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόμενων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και καταθέσουν με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με βάση το Ν.4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της προεκτιμόμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

  • Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
  • Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής όπως αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής.

Η ηλεκτροκίνηση «κερδίζει» του δήμους

Ένας από τους πρώτους δήμους που αποφάσισε να προμηθευτεί ηλεκτρικά οχήματα ήταν της Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε στο τέλος του 2019 να καταθέσει πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα πενήντα οχήματα, 32 για τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και τα άλλα 18 για την Δημοτική Αστυνομία, αναμένεται να κοστίσουν 600.000 ευρώ, ενώ ο δήμος μέσω του παραπάνω προγράμματος αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό των 550.000 ευρώ.

Εκτός από το δήμο της Θεσσαλονίκης αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν και για άλλους δήμους. Ειδικότερα, ο δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης χρηματοδοτείται με 325.000 ευρώ, ο δήμος Δέλτα με 150.000 ευρώ, ο δήμος Καλαμαριάς με 325.000 ευρώ, ο δήμος Κορδελιού- Ευόσμου με 325.000 ευρώ, ο δήμος Νεάπολης- Συκεών επίσης με 325.000 ευρώ, ο δήμος Παύλου Μελά επίσης με 325.000 ευρώ, ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη με 200.000 ευρώ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 550.000 ευρώ.

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 3.075.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως τα ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν παράγουν κανενός είδους ρύπους εξάτμισης, είναι πιο αθόρυβα από τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, έχουν χαμηλότερο κόστος σε βάθος χρόνου και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

Η πρόβλεψη του Υπ. Εσωτερικών

Ο δρόμος για την δυνατότητα αγοράς ηλεκτρικών και υβριδικών υπηρεσιακών οχημάτων από τους φορείς του δημοσίου και τους δήμους άνοιξε στα μέσα Μαρτίου 2020 με την διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Αναλυτικότερα στην διάταξη αναφέρεται: «Επιτρέπεται εφεξής από τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), η προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), καθώς και οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων. Ως προμήθεια νοείται η αγορά από το ελεύθερο εμπόριο, η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η διάθεση από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ και η δωρεά.

Από την Μαρία Μόσχου