Στη λήψη σημαντικών μέτρων θα πρέπει να προχωρήσει η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων προκειμένου να αντιμετωπίσει την δυσχερή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια κεφάλαια του Οργανισμού έχουν μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία πρέπει να… αιμοδοτηθεί με νέα ρευστότητα ή να βάλει λουκέτο!

Στη Διαύγεια έχει δημοσιευθεί η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.”» την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’ μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία των ΕΛΤΑ, Απελλού 1, 8ος όροφος Αθήνα. Έως εδώ τίποτα ανατρεπτικό ή εκτακτο.

Ωτόσο, το 2ο θέμα της γενικής συνέλευσης αφορά την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της πτώσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο «Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου»!!!

Η οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ έχει απασχολήσει την κυβέρνηση, καθώς αποτελεί τον Οργανισμό που παρέχει καθολική υπηρεσία στην Ελλάδα, κάτι που σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για να φτάσει μία επιστολή ή ένα δέμα ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας, ανεξαρτήτως εάν είναι κερδοφόρα ή εμπορικά προσεδοφόρα η παροχή της υπηρεσίας.

Μάλιστα ο ρόλος του στην περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας ήταν υπεύθυνος για να παραλαμβάνουν την σύνταξή τους στο σπίτι 360 χιλιάδες συνταξιούχοι.

Ωστόσο συνεχίζουν να γεννούν μηνιαίο έλλειμμα 5 εκατ. ευρώ, κάτι που δείχνει ότι η λειτουργία τους με την σημερινή μορφή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μάλιστα η πανδημία εκτιμάται ότι προκάλεσε επιπλέον έλλειμμα 35 εκατ. ευρώ, κάτι που καλείται να διερευνήσει η PriceWaterhouseCoopers η οποία έχει προσληφθεί για το λόγο αυτό.

Μια τέτοια κατάσταση απαιτεί σημαντικές αλλαγές, κάτι που θα κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι της εταιρείας το Σεπτέμβριο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης όπως αναφέρονται είναι τα εξής:

  • Την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019.
  • Την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της πτώσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.
  • Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
  • Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020.
  • Εξέταση οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Παράταση σύμβασης εποχικών υπαλλήλων

Νέα παράταση έλαβαν οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά 422 εποχικών υπαλλήλων, που απασχολούνται στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, η παράταση των συμβάσεων εργασίας αφορά το χρονικό διάστημα 1 μηνός, ενώ η λύση τους θα γίνει αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση και άνευ αποζημίωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας.

Από την Μαρία Μόσχου