Καλείστε σε Τ α κ τ ι κ ή ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1. Ανάκληση της αριθ. 127/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Ψαρίου και Ασπροκάμπου της Δ.Ε. Στυμφαλίας» και λήψη νέας απόφασης .
2. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων » .
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτος 2020 μετά το αριθ. 52360/19-08-2020 έγγραφο του Υπ. Εσ.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020.