Προκήρυξη διαγωνισμού για την ‘Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα’

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα”, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #1.131.350,01# €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.

Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης

Ταχ. Κωδ.: 20300

Τηλ.: 2744360169

Fax: 2744062170

Ιστοσελίδα: www.newloutraki-agioitheodoroi.gr

 

Χρηματοδότηση: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ: #260.000,00# €, ως όριο πληρωμής για το έτος 2020 #871.350,01# €, στον προϋπολογισμό του έτους 2021

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, ύψους #18.000,00# €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 24-07-2021.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 24-09-2020 και ώρα 23:55.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 30-09-2020 και ώρα 11:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.newloutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Αρμόδια Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών η κα Στεργίου Αθηνά, e-mail: a.stergiou@loutraki.gr & info@loutraki.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360169.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Προθεσμία υποβολής : 24/09/2020 23:55:00

Συνημμένα :

 

Δείτε ακόμα:

Με ευλάβεια και τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας η παραμονή εορτής της Παναγίας της Γιάτρισσας στο Λουτράκι

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

10 Comments

 1. Ανώνυμος 8 Σεπτεμβρίου 2020 σε 17:21- Απάντηση

  ΣΩΠΑ ΒΡΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΚΆΠΟΙΟΝ ΤΟΝ ΤΣΊΜΠΗΣΕ ΚΑΜΊΑ ΜΎΓΑ;

 2. ΑντρεαςΛεκκαςΟυαλλια⭐️⭐️⭐️⭐️🏆🏆+🏆46 8 Σεπτεμβρίου 2020 σε 18:07- Απάντηση

  Μπράβο στο δήμο και όποιον άλλων κάνουν αυτές τις ενέργειες για την κατασκευή του γηπέδου που είχε γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας !!Σε παλαιότερα άρθρα του μπλοκ για το γήπεδο είχαν γραφτεί πολλά Ελπιζω τώρα να ησυχάσουν οι φίλοι μας !!Σας το γράφω πολλες φορές να έχουμε υπομονη και αισιοδοξια και όλα θα γίνουν έστω και καθυστερημένα !!Θυμαμε ειχα παίξει μπαλα εκεί με τα Αστέρια μιλάω για εποχή Κουταβη !!

 3. Ανώνυμος 8 Σεπτεμβρίου 2020 σε 18:09- Απάντηση

  Καλέ η πρωταπριλιά αργεί ακόμα 🤣μην λέτε τέτοια σας έχουμε πιστέψει εδώ και καιρο😁

 4. Ανώνυμος 8 Σεπτεμβρίου 2020 σε 19:03- Απάντηση

  ΚΆΤΣΕ ΚΎΡΙΕ ΑΝΤΡΈΑ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΤΑΙ. ΓΙΑΤΊ ΉΜΟΥΝ 15 ΧΡΌΝΩΝ ΚΑΙ ΈΧΩ ΦΤΆΣΕΙ 40 ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΈΠΩ ΒΕΛΤΊΩΣΗ.

 5. Ανώνυμος 8 Σεπτεμβρίου 2020 σε 19:05- Απάντηση

  ΩΡΑΊΟ ΑΣΤΕΊΟ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 6. ghpedakias 9 Σεπτεμβρίου 2020 σε 15:46- Απάντηση

  Για ακομη μια φορα η διαπλοκη στο δημο συνεχιζεται…. Για οσους γνωριζουν απο διαγωνισμους…. διαβαζοντας τις απαιτησεις που ζηταει η προκηρυξη θα διαπιστωσουν οτι ο διαγωνισμος ειναι φωτογραφικος…… οι απαιτησεις πληρουνται μονο απο μια εταιρεια κατασκευης γηπεδων….. οποτε μη μας κοροιδευουν οτι γινεται δημοσιως ανοιχτος διαγωνισμος……

 7. ΑντρεαςΛεκκαςΟυαλλια⭐️⭐️⭐️⭐️🏆🏆+🏆46 9 Σεπτεμβρίου 2020 σε 22:34- Απάντηση

  Παντως στην Ανάρτηση του loutrakiblog στο φειμπουκ στα σχόλια κάτι ακούγετε για διπλή ανάπλαση μαζί με το γήπεδο και της. Φούσας από εταιρία της Άπω Ανατολής !!Δεν γνωρίζω αν είναι ράδιο αρβύλα η αστείο απλώς το αναφέρω για ενημέρωση !!Παντως σε ερώτηση μου αν είναι ο Ταακας με τον πρίγκιπα που είχε ενδιαφερθεί 😂😂😂για την Παναθα ο σχολιαστής δεν μου απάντησε !!Καλημερα σε όλους υπομονη αισιοδοξια να υπάρχει και θα γίνουν όλα

 8. Ανώνυμος 10 Σεπτεμβρίου 2020 σε 12:03- Απάντηση

  Εσείς κύριε Αντρέα τα βλέπετε όλα αστεία αλλά τα παιδιά της Περαχωρας υποφέρουν. Να μην κοιτάμε μόνο το λουτράκι να φτιάχνουν γήπεδα και να καμαρώνουν.

 9. Ανώνυμος 10 Σεπτεμβρίου 2020 σε 16:28- Απάντηση

  Εγώ φίλε -φίλη το λέω να φτιάχνονται αθλητικά κέντρα για την νεολαία !!το έχω ξαναγράψει έκταση σαν της Περαχώρας στο εξωτερικό η αν θες ένα χωριό στο μέγεθος της Περαχώρας αυτο το γήπεδο που βλεπουμε στην φωτογραφία θα το είχε στο γυμνάσιο του !για ποδόσφαιρικη ομάδα και αλλά τέτοια θα είχε ιδιόκτητο η δημοτικό στάδιο !και γυμναστήριο σίγουρα !θα μου πεις τι μας λες ρε Αντρέα για την Περαχώρα μιλαμε και Ελλάδα όχι για Αγγλία και άλλου !!Αυτα είναι στην ευθύνη του κάθε Δήμου το κράτος δεν μπλεχετε σε αυτά !Εμεις στην Ελλάδα μέχρι να πάρει την απόφαση και την έγκριση από το κράτος επιχορήγηση κλπ παίρνουν τα χρόνια !!Ας ευχηθούμε να τελειώσει κάποτε και αυτο και όλα τα αλλά που υπόσχονται οι υποψήφιοι δήμαρχοι τόσα χρόνια !Σαν τον δρόμο τΑντρεαςΛεκκαςΟυαλλια⭐️⭐️⭐️⭐️🏆🏆+🏆46ης Περαχώρας αν το θυμαστε που έχει μείνει στην ιστορία Καλησπερα στην ωραία μας Περαχώρα

 10. Ανώνυμος 10 Σεπτεμβρίου 2020 σε 17:30- Απάντηση

  Αν και έχω διαφωνήσει στο παρελθόν με τον ουαλια τον Αντρέα στο σχόλιο του έχει και λίγο δίκιο !!Δεν ξέρω ποσο γρήγορα γίνονται τέτοια έργα εκεί που μενεις στην Αγγλία αλλά εδώ περνούν από σαράντα κύματα !!

Αφήστε ένα σχόλιο

loutrakiblog