Καθυστερήσεις στην εγκατάσταση και ανάπτυξη των δικτύων 5G επί ευρωπαϊκού εδάφους εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας τα κράτη-μέλη να επισπεύσουν τις σχετικές επενδύσεις. Όπως διαπιστώνει η Επιτροπή, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη-μέλη είχαν διαθέσει κατά μέσο όρο μόνο το 27,5% των πρωτοπόρων ζωνών 5G.

«Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν τυχόν καθυστερήσεις στη χορήγηση πρόσβασης σε ραδιοφάσμα, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη εγκατάσταση του 5G», αναφέρει η Ένωση σε σχετική της σύσταση. Μέσω της σύστασης καλεί όλες τις χώρες να ενισχύσουν την ταχεία συνδεσιμότητα δικτύου και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, και σίγουρα έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία μίας κοινής εργαλειοθήκης για το 5G. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τον κατάλογο των βέλτιστων πρακτικών έως τις 30 Μαρτίου 2021.

«Η έγκαιρη εγκατάσταση των δικτύων 5G θα προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τα επόμενα έτη, ως ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα και σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών», αναφέρει σχετικά η Κομισιόν.

Ραδιοφάσμα για το 5G

Τα μέτρα, που θα λάβουν τα κράτη-μέλη, μέσω της εργαλειοθήκης, έχουν ως στόχο:

-Να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η ταχύτητα εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, ιδίως με την άρση των περιττών διοικητικών εμποδίων·
-Να δοθεί έγκαιρη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 5G και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης στην επέκταση των υποδομών δικτύου·
-Να καθιερωθεί μεγαλύτερος διασυνοριακός συντονισμός για τις εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων υπηρεσιών 5G, ιδίως στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Η σύσταση καθορίζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την παροχή έγκαιρης πρόσβασης στο ραδιοφάσμα για τα δίκτυα 5G, καθώς και για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού της εκχώρησης ραδιοφάσματος για διασυνοριακές εφαρμογές 5G. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για να καταστεί δυνατή η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, καθώς και η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τα έξυπνα εργοστάσια.

Ο ενισχυμένος διασυνοριακός συντονισμός θα συμβάλει στην παροχή αδιάλειπτης κάλυψης 5G έως το 2025 στις κύριες οδούς μεταφορών της Ευρώπης, ιδίως τις οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Οδηγία τη μείωση του κόστους

Η σύσταση βασίζεται επίσης στην οδηγία για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών. Προωθεί την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης μέσω εναρμονισμένων μέτρων που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι και οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορούν να μοιράζονται τις υποδομές, να συντονίζουν τεχνικά έργα και να λαμβάνουν τις αναγκαίες άδειες εγκατάστασης.

Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν και να συμφωνούν βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, με σκοπό την:

-Στήριξη απλούστερων και διαφανέστερων διαδικασιών αδειοδότησης για τεχνικά έργα·
–Βελτίωση της διαφάνειας στις υφιστάμενες υλικές υποδομές, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την υποδομή που είναι διαθέσιμη·
-Επέκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων σε υφιστάμενες υποδομές που ελέγχονται από φορείς του δημόσιου τομέα (δηλαδή κτίρια, φωτισμός οδών και υποδομές που αφορούν την ενέργεια και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας) για την εγκατάσταση στοιχείων για την ανάπτυξη του δικτύου·
-Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού επίλυσης διαφορών σε σχέση με την πρόσβαση σε υποδομές.

Επικαιροποίηση

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή σχεδιάζει δύο περαιτέρω δράσεις στον τομέα αυτό:

Την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης της για τα δίκτυα 5G και 6G το 2021. Το επικαιροποιημένο σχέδιο θα βασίζεται και θα επεκτείνει τις σχετικές με το ραδιοφάσμα δράσεις της παρούσας σύστασης. Θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και θα θέσει νέους φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη του δικτύου 5G.

Την αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αυτή είναι η έναρξη ανοικτής διαβούλευσης το φθινόπωρο του 2020 και ειδικής μελέτης για την αξιολόγηση της ισχύουσας οδηγίας και την εκτίμηση του αντικτύπου διαφόρων επιλογών πολιτικής.

 

Έως 30 Σεπτεμβρίου η δυνατότητα αναστολής δόσεων των δανείων

Σφοδρή σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου.. Δύο οδηγοί σοβαρά τραυματισμένοι