Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί τμήματος (μελλοντική βελτίωση-ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση “Νέου βιομηχανικού κτιρίου – εργαστήριο χαμηλής όχλησης” κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο
θωρακισμένων θυρών, στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κοϊδέλα” Λουτρακίου.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας καλλυντικών της εταιρείας “BEAUTY AND HEALTH Ι.Κ.Ε.” στη θέση “Καζάρμα” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

 

, λόγω διακοπής εργασιών του.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: a.skaza@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.
Επιπλέον σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση την από 12/08/2019 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σχετικά με τη “Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας FULGOR A.E. Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων”, η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το υπ’αριθμ. 18618/13-10-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο Πρόεδρος
1.Συμβούλια Κοινοτήτων
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

Σακελλαρίου Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος