“Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στακατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις με χρήση “Σταθμός αυτοκινήτων – χώροςαποθήκευσης & διανομής” της ατομικής επιχείρησης οδικών μεταφορών του κ.
ΔΑΝΙΗΛ Αναστάσιου στην περιοχή “Παλαιά Στρατώνα” Κυρα – Βρύσης τηςΚοινότητας Ισθμίας.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επίαγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλινων επίπλων) της εταιρείας Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. στην περιοχή “Φώτω” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, μεμήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: a.skaza@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί τωνανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα στοιχεία των οικείων φακέλων καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.

 

Ο Πρόεδρος

Σακελλαρίου Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος