Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική , δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί της ορθότητας δύο εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων στο Δήμο μας δυνάμει του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2021.

2.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου – Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ .

3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας ’’ .

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι’’.

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος .

6.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αριθ. μελ 66/2020).

7.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ 65/2020).

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .

 

Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος