Με ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1712 Τεύχος Β’ της 26ης Απριλίου 2021 παρατείνεται η Κοινωνφελής Εργασία.

Συγκεκριμένα με την Τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27.3.2020 (Β’ 1256) κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον δύο (2) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.».

Άρθρο 2
Στην περίπτωση ωφελουμένων, των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της δίμηνης επέκτασης του προγράμματος.

 

Τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα

Δήμος Κορινθίων: Ανακοίνωση για τις λαϊκές αγορές

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τις αργίες του Πάσχα

Απεργιακή κινητοποίηση απο το Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου την 1η Μάη

Ενημέρωση από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας για τα self tests