Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 15η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO).

2. Γνωμοδότηση περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος».

3. Γνωμοδότηση επί της μετατόπισης – αποξήλωσης στύλου στο πάρκο “Δ. ΜΑΤΣΗ” στο Λουτράκι.

4. Γνωμοδότηση επί της εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail:liokosi@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα στοιχεία των σχετικών φακέλων, καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
1. κ. Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου Σακέλλης Μάριος
3. Πίνακα Ανακ/σεων Δήμου