Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την Πράξη με τίτλο «Σύνταξη Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας» του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.

2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και Δ.Λ.-Π.-ΑΓ.Θ. με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ “ΕΙΡΗΝΗΣ”.

3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης “ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”

4. Λήψη απόφασης περί λύσης σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Δημητρακόπουλο Νικόλαο.

5. Λήψη απόφασης περί λύσης σύμβασης με τον ανάδοχο ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.

6. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021.

7. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, που εξυπηρετεί το Νομικό μας Πρόσωπο, ως πληρεξούσιων για συναλλαγές με τράπεζες, οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΤΑ., Δ.Ε.Η. και Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, καθώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

Κοινοποίηση
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ