Θ Ε Μ Α  :    Πρόσκληση   σε   τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση .

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 01η Noεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας ΄΄ για την ανάπτυξη του παραλιακού πάρκου ΄΄ΕΙΡΗΝΗΣ΄΄. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

 1. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄(αρ. μελ. 46/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

 

 1. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας΄΄(αρ. μελ. 35/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

 

 1. Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

 

 1. Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια κουρτινών και μηχανισμών για την κάλυψη αναγκών του συναυλιακού χώρου – θεατρικής σκηνής του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου .
 2. Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία της ετήσιας επιθεώρησης πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015.

 

 1. Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου  ISO 9001:2015.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΄΄Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου ( αρ. μελ. 1/2019).

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:΄΄Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας ΄΄.

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2021 (Γ ΄τρίμηνο).

 

 1. Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  και Παιδείας ΄΄ΜΕΡΙΜΝΑ΄΄.

 

 1. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων για την ακύρωση αποφάσεων Λιμεναρχείου Κορίνθου, περί επιβολής διοικητικών προστίμων στα πλαίσια της εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου μας, για το έτος 2021.

 

 1. Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων (σχ. 306/2021 ΑΟΕ).

 

 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας. Εξειδίκευση πίστωσης.

            Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

                                                        Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                          Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος