“Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 30η Noεμβρίου 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης (τέννις) στο Ο.Τ. 11 κ.χ. στην Κ. Ισθμίας .

 

2. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας΄΄(αρ. μελ. 35/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. Ανάκληση της υπ΄αρίθ. 352/2021 σχετικής Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

3. Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

 

4. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19908/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού .

 

5. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19880/2021 τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής πλυστικών και καθαριστικών μηχανημάτων των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

 

6. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19821/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας .

 

7. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19822/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία – μηχανήματα).

 

8. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19823/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού .

 

9. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19824/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων .

 

10. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 20020/2021 τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της παροχής Υπηρεσίας υποστήριξης συστημάτων και δικτύων ΤΠΕ του Δήμου μας .

 

11. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 20561/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ.

 

12. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 20432/2021 τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της παροχής Υπηρεσίας διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας μέσω υπολογιστικού νέφους .

 

13. Αποδοχή ποσού 60.000,00€ από ΥΠ.ΕΣ. (Δ΄κατανομή έτους 2021) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

 

14. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου ετών 2016 & 2017 στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας .

 

15. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών προσέλευσης λαϊκών αγορών ετών 2012, 2013 & 2014 στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

16. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικών τελών και τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2019 στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.