Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

 

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Οριστική παραλαβή μελέτης κ. Πλιάτσκα Αλέξανδρου σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση.
  2. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
  3. Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης υπηρεσιών.
  4. Έγκριση μελέτης ” Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών & εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου.” & έγκριση τοποθέτησης πρόχειρων κατασκευών.
  5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη Πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», για τη πράξη “Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών & εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου”.
  6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και της Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», για τη πράξη “Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών & εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου”.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

Κοινοποίηση

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ