Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου τα Δημοτικά Συμβούλια συνεδριάζουν σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην παρ.7 του άρθρου 90 του Ν.4804/21, όπως προστέθηκε από το άρθρο 61 του Ν.4873/21 ορίζεται ότι η εκλογή προεδρείου του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και των επιτροπών της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου 2019-2023 για τη δεύτερη θητεία λαμβάνει χώρα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 64 και 165 του ν. 3852/2010, αντίστοιχα.

Συμπληρωματικά σύμφωνα με:

το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 (απαρτία, λευκή ψήφος κλπ) και 184 (θέματα σύγκλισης) του N. 4635/19,
τα άρθρα 64 (Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου) και 74 (Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 (Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α.) του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021)
και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020),
τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290),
τις αριθ. 932/96599/29.12.2021 και 933/96605/29.12.2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, (όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 361/04-01-2022 (ΦΕΚ Β΄3)).

Υγειονομικά μέτρα:

Ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test),

καθώς και τη χρήση μάσκας.

Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (π.χ. ως προς την καταλληλόλητα του χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λπ.) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 της τελευταίας εκδοθείσας ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290) (όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 361/04-01-2022 (ΦΕΚ Β΄3)).

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο 933 διευκρινήσεων για την εκλογή οργάνων

eklogi_organon.-εγκ.9339660529.12.2021

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο 932

 

eklogi_organon-εγκ.93296599-29.12.2021