Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το έτος 2022 του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά 

 

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

         ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ για το έτος 2022

Κωδικοί                            Έσοδα και Εισπράξεις                        Προϋπολογισμός σε ευρώ

Αριθμοί

0                                            Τακτικά Έσοδα                                                                                    7.878.231,48

1 (πλην 13)                          Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)              356.145,40

2                                           Έσοδα παρελθόντων ετών                                                                 814.300,00

31                                          Εισπράξεις από Δάνεια                                                                      411.683,82

32                                         Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα         10.708.384,63

παρελθόντα έτη

4                                          Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων                   3.547.230,00

5                                         Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                                      5.410.000,00

13                                       Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                                              7.164.722,85

Σύνολο Πόρων                                                                                                                            36.290.698,18

 

Κωδικοί                             Έξοδα και Πληρωμές                         Προϋπολογισμός σε      ευρώ

Αριθμοί

60                                            Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                               5.085.819,73

61,62                                       Αμοιβές και παροχές τρίτων                                                    3.756.272,35

63,64                                     Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                               431.608,07

651                                          Τοκοχρεωλύσια δανείων                                                            11.000,00

66                                            Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών                                                 967.715,62

67,68                                     Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                        1.370.347,79

81                                          Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                             540.030,68

82,85                                   Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                          13.497.300,00

83                              Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                  0,00

Επενδύσεις                                                                                    0,00

71                                                          Αγορές                                                                              2.352.746,56

73                                                            Έργα                                                                                7.562.347,75

74                                                        Μελέτες                                                                                300.039,73

75                                            Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                                 0,00

652                                            Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων                                         126.054,13

9111                                                   Αποθεματικό                                                                         289.415,77

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών                                                                                       36.290.698,18