Ρύθμιση οφειλών έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, προσφέρει ο Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός (Επικαιροποίηση άρθρου 28/8/2022).

Ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός που θεσπίστηκε με τον νόμο 4738/2020 της δεύτερης ευκαιρίας, προβλέπει την ρύθμιση οφειλών προς Χρηματοδοτικούς φορείς (Τράπεζες και Διαχειριστές δανείων) και το Δημόσιο, χωρίς να δίνει την δυνατότητα στον οφειλέτη να διαλέξει ποιες οφειλές θα ρυθμίσει.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης έχει οφειλές μόνο προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία και επιθυμεί να τις ρυθμίσει σε βάθος χρόνου και εάν είναι δυνατόν να πετύχει και μερική διαγραφή τους.

Ο εξωδικαστικός Μηχανισμός δίνει την δυνατότητα στους οφειλέτες να υπαχθούν στη διαδικασία «σύναψης διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών» και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

Οφειλέτες που μπορούν να συνάψουν διμερές συμβάσεις με το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση στη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (νόμος 4738/2020) και έχει διαπιστωθεί ένα από τα ακόλουθα:

  1. Έχουν οφειλές μόνο στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία και όχι στις Τράπεζες ή τους Διαχειριστές δανείων.
  2. Έχουν οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, αλλά επιπλέον οφείλουν τουλάχιστον το 90% των οφειλών προς πιστωτές, σε μία Τράπεζα (ή Διαχειριστή δανείων).
  3. Η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών κατέληξε άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης από μία Τράπεζα ή Διαχειριστή δανείων.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται.

Οι οφειλές του Δημοσίου που υπάγονται σε ρύθμιση, είναι οι ήδη βεβαιωμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Αντιστοίχως και για τις οφειλές των Ασφαλιστικών ταμείων, υποβάλλονται σε ρύθμιση οι βεβαιωμένες οφειλές καθώς και οι προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται.

  • Όταν ο οφειλέτης έχει υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης.
  • Όταν ο οφειλέτης, έχει υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για πτώχευση (ν. 3588/2007).
  • Όταν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) ή στον παλαιό εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων (ν. 4469/2017).

Ωστόσο, ακόμη και εάν οι παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν, ο οφειλέτης μπορεί να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών, εφόσον όμως παραιτηθεί εγκαίρως.

Άλλες περιπτώσεις εξαιρέσεων είναι ο οφειλέτης να έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση ή/και η αμετάκλητη καταδίκη για αξιόποινες πράξεις.

Πότε το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά ταμεία, προτείνουν ρύθμιση στον οφειλέτη; 

Πρόταση Ρύθμισης οφειλών προτείνεται μόνο στη περίπτωση που ο οφειλέτης αξιολογείται ως βιώσιμος ή φερέγγυος. Στη περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανήκει σε καμία από τις δύο αυτές κατηγορίες, τότε η διαδικασία χαρακτηρίζεται άκαρπη και η αίτηση απορρίπτεται.

Στη περίπτωση που ο οφειλέτης αξιολογηθεί ως βιώσιμος και φερέγγυος, τότε το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να προτείνουν ρύθμιση.

Η ρύθμιση προκύπτει από αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο στο οποίο έχουν καταχωρηθεί όλα τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη (π.χ. εισοδήματα, ακίνητη περιουσία κ.α.).

Τι λαμβάνει υπόψη το υπολογιστικό εργαλείο, ώστε να υπολογίσει τις δόσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής ανά πιστωτή (δηλ. Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία);

Το υπολογιστικό εργαλείο χρησιμοποιεί τρεις βασικούς παράγοντες, ώστε να καθορίσει τις δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής της ρύθμισης.

Οι παράγοντες αυτοί είναι:

  1. Η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας αξίας,
  2. Η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, και
  3. Η κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή.

Μέχρι πότε αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη;

Με την κοινοποίηση της αίτησης του οφειλέτη στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία αναστέλλονται τα καταδιωχτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη και μέχρι είτε τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης ή την άπρακτη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Success Stories 

To γραφείο μας, έχει πετύχει μεγάλο αριθμό μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων οφειλών που φτάνουν και το μέγιστο αριθμό δόσεων που προσφέρει η διαδικασία, δηλαδή των 240 μηνιαίων δόσεων.

Χαρακτηριστική πρόσφατη περίπτωση, είναι η περίπτωση Πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Ασπρόπυργο Αττικής, με οφειλές 270χιλ.€ σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, όπου πετύχαμε την μέγιστη ρύθμιση των 240 δόσεων με διαγραφές.

Συμπέρασμα

Ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών, οφείλει μόνο στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία ή κυρίως σε αυτά.

Η δυνατότητα που παρέχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, για την μονομερή σύμβαση με κάθε έναν από αυτούς τους φορείς ή ακόμη και εάν οφείλει και σε Τράπεζες, μπορεί να αποτελέσει μια “σωτήρια” διέξοδο για ένα πρόβλημα που ως τώρα δεν λύνονταν.

Σημειώνεται, ότι εάν ο οφειλέτης απευθυνθεί απευθείας στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία θα λάβει ρύθμιση έως 24 δόσεις, σενάριο μη ρεαλιστικό για την πλειονότητα των οφειλετών.

Η εμπειρία από την λειτουργία της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, δείχνει ότι για το 95% των περιπτώσεων, δίνονται μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις αλλά και διαγραφές υπό προϋποθέσεις. 

πηγη