Γνωστοποιούμε το αρ.πρωτ.67751/02-11-2022 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. με θέμα «Εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η ΥΠΕ) για το έτος 2023»,

με το οποίο ανακοινώνεται ότι η υπηρεσία της 6ης Υ.ΠΕ.  από 15/11/2022 έως και2/12/2022, θα δέχεται αιτήσεις από όσους ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι/ες, στο Νοσοκομείο μας, για το έτος2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και να προβούν στις ενέργειες που ρητά καθορίζονται .

Επί τη ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι σε στερούμενους/ες σχετικής «ειδικής αδείας εργασίας» δεν θα επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

                                                                                     ΚΟΡΙΝΘΟΥ