Και ενώ οι εισηγήσεις των επιτροπών και των αρμοδίων υπηρεσιών είθισται να γίνονται αποδεκτές, διότι έχουν την εξειδικευμένη γνώση στο να τοποθετούνται επι των θεμάτων – άλλωστε γι αυτό έχουν οριστεί- βλέπουμε στην Κόρινθο να μην συμβαίνει αυτό και βεβαίως να δημιουργεί ερωτηματικά για την στάση που κράτησαν προσφάτως και την ψήφο που έδωσαν οι κ.κ Πνευματικός – Σταυρέλης και Κορδώσης.

Ο λόγος για το έργο που αφορά στην βελτίωση των υποδομών πλησίον της δομής μεταναστών στο στρατόπεδο. Το έργο έχει προυπολογισμό μελέτης 320.000,00 ευρώ και η οικονομική επιτροπή του δήμου Κορινθίων κλήθηκε να αποφασίσει περί της έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προς εκτέλεση του έργου.

Η τριμελής επιτροπή πρέπει να σημειωθεί πως απαρτίζεται από Μηχανικούς Π.Ε και Τ.Ε. Η απόφαση της επί της σύναψης σύμβασης με τον πρώτο μειοδότη του έργου ήταν αρνητική δεδομένου ότι «οι εξηγήσεις του οικονομικού φορέα δεν ήταν επαρκείς ώστε να γίνουν αποδεκτές», η επιτροπή επικαλείται νόμους και διατάξεις στους οποίους στηρίζει την τελική απόφαση της η οποία είναι αρνητική ως προς την συγκεκριμένη εταιρία, τον πρώτο μειοδότη και προτείνει την ανάθεση της σύμβασης στον 2ο μειοδότη με προσφορά έκπτωσης 27,02%.  

Αυτήν την εισήγηση οι κ.κ Σταυρέλης , Πνευματικός και Κορδώσης αρνήθηκαν να αποδεχτούν ψηφίζοντας υπέρ του πρώτου μειοδότη!

Κόντρα δηλαδή στην εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης των μηχανικών Π.Ε και Τ.Ε Που έχουν οριστεί ακριβώς για να ελέγχουν τις διαδικασίες.

Ο πρώην Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός επιχειρηματολόγησε με την μεγάλη διαφορά στις εκπτώσεις των δυο προσφορών , ο κ.Σταυρέλης επικαλέστηκε την «πάγια αρχή του» να κατοχυρώνεται το έργο στον πρώτο μειοδότη ενώ ο κ.Κορδώσης απλά ανέφερε πως το έργο πρέπει να κατοχυρωθεί στον πρώτο μειοδότη και όχι στον δεύτερο όπως προτείνει η επιτροπή.

Η οικονομική επιτροπή του δήμου, μειοψηφούντων των ανωτέρω, αποφάσισε να αποδεχτεί την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και να κατοχυρώσει το έργο στον 2ο μειοδότη.

 

Η απόφαση της επιτροπής εδώ:

659-2022 (1)