Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 27η του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 06:30 μ.μ.,

στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύμπραξης/συμμετοχής του Δήμου ΝΕΜΕΑΣ στην περιοχή εφαρμογής του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.
2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για λογιστική τακτοποίηση.
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2023.
4. Περί: Ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2023.
5. Περί: Καταβολής ποσού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς B’ εξαμήνου 2022.
6. Χορήγηση άδειας σιδερένιας ράμπας για ΑΜΕΑ σε κατάστημα στην οδό Δερβενακίων Κ. Νεμέας.